Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikat FSC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie posiada Certyfikat FSC ® o numerze: SGS-FM/COC-010065, świadczący o prawidłowo prowadzonej gospodarce leśnej. Okres ważności certyfikatu: 2 grudnia 2013 r. - 1 grudnia 2018 r.

Certyfikat potwierdza, że gospodarka leśna jest prowadzona racjonalnie, przez właściwie przygotowanych specjalistów, w poszanowaniu praw pracowników i interesów lokalnych społeczności.
 
Aby spełnić wymogi FSC  przy prowadzeniu gospodarki leśnej unika się stosowania pestycydów,  zachowuje się odpowiednią ilość  martwego drewna do naturalnego rozkładu, aby umożliwić zachowanie jak największej bioróżnorodności organizmów leśnych, ochrania się rzadkie gatunki fauny i flory, dąży się do zachowania w stanie naturalnym części ekosystemów leśnych, nie wprowadza się roślin obcego pochodzenia, a w szczególności roślin modyfikowanych genetycznie, chroni się obszary o wyjątkowych walorach społecznych i przyrodniczych.
 
FSC to skrót nazwy organizacji – Rada Dobrej Gospodarki Leśnej (ang.: Forest Stewardship Council ®). Skupia właścicieli i zarządców lasów, organizacje społeczne i przyrodnicze, firmy przetwórstwa drzewnego i papierniczego, sieci handlowe oraz osoby prywatne, zainteresowane odpowiedzialną gospodarką leśną.

Istotą certyfikacji FSC jest promocja gospodarki leśnej, która na zasadach równorzędnych uwzględnia aspekty ekonomiczne, społeczne i przyrodnicze lasów i leśnictwa. Zasadniczym celem certyfikacji jest ocena zgodności prowadzonej gospodarki leśnej ze Standardami Gospodarki Leśnej opracowanymi przez FSC dla poszczególnych krajów lub regionów. Ocena taka dokonywana jest w corocznych audytach przeprowadzanych w jednostkach posiadających certyfikat. W ten sposób certyfikacja zapewnia, że klient kupując dany produkt nie przyczynia się do niszczenia środowiska naturalnego, łamania praw pracowników, nielegalnego wykorzystania zasobów naturalnych, czy ubożenia bioróżnorodności ekosystemów leśnych.


Certyfikat PEFC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie posiada Certyfikat Gospodarki Leśnej PEFC Nr BVCPL/PEFCFM/04.

Certyfikat został przyznany przez jednostkę certyfikującą Bureau Veritas Certification Polska. Jednostka ta poświadcza, że RDLP w Krakowie wdrożyła oraz stosuje kryteria określone w dok. nr 4 Rady PEFC Polska „ Polskie kryteria i wskaźniki trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów dla potrzeb certyfikacji lasów". Certyfikat jest ważny do 12.11.2020 r.
PEFC to organizacja pozarządowa utworzona w celu wspierania zasad zrównoważonej gospodarki leśnej. Pełni ona funkcję międzynarodowej organizacji, której celem jest ocena i wzajemne uznawanie krajowych systemów certyfikacji leśnej. Te krajowe systemy muszą opierać się na międzyrządowych procesach promowania zasad zrównoważonej gospodarki leśnej.

Materiały do pobrania