Wydawca treści Wydawca treści

Nadleśnictwo Limanowa hoduje sadzonki na potrzeby Lasów Państwowych oraz odbiorców prywatnych, w tym realizujących programy zalesieniowe.
1 marca 2019 r. pracownicy Nadleśnictwa Limanowa włączyli się w ogólnopolskie obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie posiada certyfikat o numerze: Certyficate SGS-FM/COC-010065.
Nadleśnictwo Limanowa zaprasza do spędzania wolnego czasu aktywnie!
Nadleśnictwo Limanowa i Grupa Podhalańska GOPR podpisały umowę w sprawie współpracy.
Od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje nowy cennik detaliczny sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Limanowa
Informujemy, iż teren Nadleśnictwa Limanowa jest monitorowany
Święto Drzewa to międzynarodowy program edukacji ekologicznej Klubu Gaja, który realizowany jest od 2003 roku. Jego głównym celem jest podniesienie świadomości ekologicznej z zakresu ochrony...
Za nami czas wytężonej pracy leśników przy wykonaniu szacunków brakarskich na obszarze Nadleśnictwa Limanowa.
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie oraz Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie ogłaszają jubileuszową X edycję Małopolskiego Konkursu Fotograficznego „Leśne Inspiracje”.
Informacja dotycząca RODO 30.05.2018 | Paweł Twaróg ...
W dniach 5-6 maja na terenie parku dworskiego w Porębie Wielkiej miała miejsce kolejna edycja imprezy edukacyjnej pn.: „Weekend z Gorczańskim Parkiem Narodowym”. Organizowali ją - Gorczański Park...
W związku z wejściem w życie 22 stycznia 2018 roku „Procedury przeszukiwania obszarów i zbierania zwłok dzików lub ich szczątków”, która została opracowana przez Główny Inspektorat Weterynarii we...
Z dniem 31 stycznia 2018 roku na zasłużoną emeryturę przeszło dwóch pracowników Nadleśnictwa Limanowa – Sylwester Kuzar oraz Jan Cepielik.
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie oraz Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie ogłaszają kolejną, IX edycję Małopolskiego Konkursu Fotograficznego „Leśne Inspiracje”.
Co roku leśnicy sadzą w polskich lasach ok. 500 mln nowych drzew - to prawie 1000 na minutę. Takie same hasło przewodzi akcji, której celem jest uświadomienie szerszej społeczności faktu, że Lasy...
11 czerwca w Lubomierzu-Rzekach po raz trzynasty odbyło się Gorczańskie Spotkanie z Janem Pawłem II. Po raz pierwszy w spotkaniu tym uczestniczyli małopolscy leśnicy.
„W zgodzie z naturą” to hasło tegorocznej XVII już edycji Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie. Jest to cykliczne wydarzenie, którego celem jest popularyzacja nauki. Organizatorami Festiwalu są...
W dniach 6 -7 maja 2017 roku na polanie „Oberówka” w Koninkach odbył się festyn turystyczny „Weekend z Gorczańskim Parkiem Narodowym”, w którym brało udział Nadleśnictwo Limanowa wystawiając swoje...
Nadleśnictwo Limanowa zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Foto-LAS 2017”

Lista aktualności Lista aktualności

Szacunki brakarskie

Za nami czas wytężonej pracy leśników przy wykonaniu szacunków brakarskich na obszarze Nadleśnictwa Limanowa.

Realizując podstawowe cele i zadania jakie nakłada na PGL Lasy Państwowe ustawodawca – Ustawa z dnia 28.09.1991 o lasach (Dz.U. 2017 poz. 788 z późn.zm.), polegające m.in. na zachowaniu lasów i korzystnego ich wpływu na środowisko, warunki życia i zdrowie człowieka oraz równowagę przyrodniczą, ochronę lasów, gleb i terenów szczególnie narażonych na zniszczenie i uszkodzenie, jak również produkcji drewna na zasadzie najwyższej opłacalności, surowców i produktów ubocznego użytkowania, pracownicy Nadleśnictwa Limanowa wykonali szacunki brakarskie na powierzchni 596,88 ha drzewostanów przedrębnych oraz 215 ha drzewostanów rębnych.

Według encyklopedii leśnej szacunek brakarski jest to ustalenie za pomocą określonych metod ilości i jakości sortymentów drewna okrągłego możliwych do pozyskania z drzew (drzewostanów) przeznaczonych do wycięcia w danym, najczęściej w kolejnym roku. Przy wykonywaniu szacunku brakarskiego określa się także warunki i sposób pozyskiwania oraz wywozu drewna, a także przybliżony termin wykonywania prac. Zestawienia szacunku brakarskiego są podstawą do sporządzania planu pozyskania i sprzedaży drewna w kolejnym roku gospodarczym.

Prace wykonywane w terenie wymagały dużego doświadczenia, wiedzy i cierpliwości. Na podstawie wykonanych szacunków dowiedzieliśmy się jakie gatunki drzew oraz w jakich sortymentach o określonej jakości można zaoferować do sprzedaży w przyszłym roku. Dochody uzyskane ze sprzedaży drewna finansują całą działalność gospodarczą prowadzoną w lasach, a więc pozyskanie i zrywkę ściętego drewna, zakup i sadzenie sadzonek na miejsce drzew już wyciętych, jeżeli nie pojawiło się odnowienie naturalne (w miejsce jednego wyciętego drzewa sadzi się ok. 13 młodych), prace pielęgnacyjne w drzewostanach młodszych klas wieku, gdzie celem jest poprawienie jakości produkowanej masy drzewnej, zwiększenie biologicznej i statycznej odporności drzewostanu na działanie czynników abiotycznych oraz ogólne poprawienie stanu sanitarnego lasu. Znaczny procent kosztów działalności PGL LP stanowi budowa nowych dróg, utrzymanie już istniejących, budowa parkingów leśnych, obiektów turystycznych i edukacyjnych, jak również dofinansowywanie działalności Parków Narodowych i in.

Pracownicy Nadleśnictwa od zawsze wykonywali szacunki brakarskie z wielkim zaangażowaniem i z dbałością o wielkość i jakość lasu, mając świadomość o unikalnym położeniu i charakterystyce górskich drzewostanów, decydując się na wycięcie tylko takiej liczby drzew na ile pozwala roczny rozmiar użytkowania. Ilość wycinanego w m3 drewna jest zawsze niższa od corocznego przyrostu masy drzewnej na pniu, dlatego sumaryczna ilość drewna występująca w naszych lasach cały czas się zwiększa.

W praktyce wykonywanie szacunków można podzielić na trzy grupy:

  • w drzewostanach przedrębnych wykorzystuje się metodę „przez porównanie”, określenie ilości i jakości sortymentów wykonujemy na podstawie porównania drzewostanu planowanego do użytkowania z podobnym, gdzie prace już wykonano w przeszłości i znana jest uzyskana liczba struktura sortymentów – w terenie należy jedynie zaznaczyć drzewa planowane do pozyskania bez potrzeby pomiaru pierśnicy oraz wysokości;
  • w drzewostanach rębnych wykorzystuje się metodę posztuczną – oprócz zaznaczenia farbą każdego drzewa przeznaczonego do wycięcia, szacowanie dokonywane jest na podstawie pomiaru pierśnicy i określenia wysokości dla poszczególnych klas grubości - każde drzewo należy przypisać do poszczególnej klasy jakości;
  • w cięciach przygodnych stosowana jest jeszcze metoda masowa, gdzie określenie ilości i struktury sortymentów do pozyskania wykonuje się na podstawie oceny drzewostanu bez wykonywania pomiarów, tzn. na podstawie doświadczenia leśniczego.

Cały obszar lasu, gdzie planuje się pozyskanie drewna podczas szacunków jest lustrowany, wyznacza się trwale (najczęściej farbą w sprayu) granice wydzieleń oraz drzewa przeznaczone do wycięcia. W trakcie pracy musimy również rozważyć jakie drzewa zostaną pozostawione w formie biogrup i użytków ekologicznych oraz jakie gatunki objęte ochroną roślin występują na danej powierzchni i jak należy je zabezpieczyć. W tym czasie planuje się również sieć szlaków technologicznych (tzw. zrywkowych) dostosowanych do wielkości planowanych do użycia maszyn i rodzaju zrywki drewna w celu ochrony drzewostanu podczas wykonywanych prac. Wszystkie zebrane dane wprowadzane do programu „Brakarz” przez leśniczych są sprawdzane, monitorowane oraz akceptowane przez specjalistów w biurze Nadleśnictwa, którzy w późniejszym czasie są odpowiedzialni za poprawność wprowadzonych danych oraz stworzenie planu pozyskania i sprzedaży drewna.