Wydawca treści Wydawca treści

Święto Drzewa! 16.10.2019 | Magdalena Tomasiewicz ...
Nadleśnictwo Limanowa ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego.
Edukacja, edukacja, edukacja! 09.10.2019 | Elwira Plata ...
Jesień na "Ostrej"! 07.10.2019 | Magdalena Tomasiewicz ...
"Nasi przyjaciele - Zwierzęta"! 07.10.2019 | Magdalena Tomasiewicz ...
XVIII Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania! 30.09.2019 | Magdalena Tomasiewicz ...
#sprzątaMY 24.09.2019 | Elwira Plata ...
Ochronne szczepienie lisów! 23.09.2019 | Magdalena Tomasiewicz ...
Razem #sprzątaMY polskie lasy
Nadleśnictwo Limanowa informuje, iż na terenach leśnych przylegających do tras narciarskich na Mogielicy (oddział 126a, miejscowość Chyszówki) prowadzone będą planowe zabiegi gospodarcze.
Tego spojrzenia nie da się nie zauważyć. Wielkie oczy puchacza zwyczajnego i skupiony wzrok niedźwiedzia brunatnego przez cały sierpień będą bacznie obserwować mieszkańców i turystów wchodzących do...
W dniu 28 lipca 2019 r. Nadleśnictwo Limanowa wzięło udział w imprezie „Lato pod Turbaczem oraz Jarmark Zagórzański”, która odbyła się w Amfiteatrze w Porębie Wielkiej.
Nadleśnictwo Limanowa w dniu 16 lipca 2019 r, na zaproszenie Komendy Powiatowej Policji w Limanowej wzięło udział w obchodach 100-lecia powołania Policji Państwowej.
Pracownicy Nadleśnictwa Limanowa w Polskim Towarzystwie Leśnym!
W ostatnim czasie w szeregi Polskiego Towarzystwa Leśnego wstąpiło siedmioro pracowników Nadleśnictwa Limanowa. Uroczyste...
W miesiącu czerwcu Lasy Państwowe realizowały zadania akcji pn.: „CROSS-19”. Główny cel tej akcji skupia się kontroli nielegalnych wjazdów pojazdów typu cross lub quad na teren Lasów Państwowych.
W niedzielę 16.06.2019 r. odbył się coroczny piknik w Gorczańskim Parku Narodowym, na którym nie zabrakło również Nadleśnictwa Limanowa. Wydarzenie pod hasłem „Orientuj się” miało miejsce na...
9 czerwca 2019 r. Pan Tadeusz Dragon – Z-ca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie wraz z Limanowskimi Leśnikami uczestniczyli w piętnastej edycji Gorczańskich Spotkań z...
W dniu 1 czerwca, na zaproszenie Gminy Niedźwiedź, Gminnego Centrum Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej, Nadleśnictwo Limanowa brało udział w świętowaniu Dnia Dziecka.
30 maja 2019 r. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Pan Jan Kosiorowski powołał Pana Wojciecha Łukacza na stanowisko Nadleśniczego Nadleśnictwa Limanowa.
1 marca 2019 r. pracownicy Nadleśnictwa Limanowa włączyli się w ogólnopolskie obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Lista aktualności Lista aktualności

Szacunki brakarskie

Za nami czas wytężonej pracy leśników przy wykonaniu szacunków brakarskich na obszarze Nadleśnictwa Limanowa.

Realizując podstawowe cele i zadania jakie nakłada na PGL Lasy Państwowe ustawodawca – Ustawa z dnia 28.09.1991 o lasach (Dz.U. 2017 poz. 788 z późn.zm.), polegające m.in. na zachowaniu lasów i korzystnego ich wpływu na środowisko, warunki życia i zdrowie człowieka oraz równowagę przyrodniczą, ochronę lasów, gleb i terenów szczególnie narażonych na zniszczenie i uszkodzenie, jak również produkcji drewna na zasadzie najwyższej opłacalności, surowców i produktów ubocznego użytkowania, pracownicy Nadleśnictwa Limanowa wykonali szacunki brakarskie na powierzchni 596,88 ha drzewostanów przedrębnych oraz 215 ha drzewostanów rębnych.

Według encyklopedii leśnej szacunek brakarski jest to ustalenie za pomocą określonych metod ilości i jakości sortymentów drewna okrągłego możliwych do pozyskania z drzew (drzewostanów) przeznaczonych do wycięcia w danym, najczęściej w kolejnym roku. Przy wykonywaniu szacunku brakarskiego określa się także warunki i sposób pozyskiwania oraz wywozu drewna, a także przybliżony termin wykonywania prac. Zestawienia szacunku brakarskiego są podstawą do sporządzania planu pozyskania i sprzedaży drewna w kolejnym roku gospodarczym.

Prace wykonywane w terenie wymagały dużego doświadczenia, wiedzy i cierpliwości. Na podstawie wykonanych szacunków dowiedzieliśmy się jakie gatunki drzew oraz w jakich sortymentach o określonej jakości można zaoferować do sprzedaży w przyszłym roku. Dochody uzyskane ze sprzedaży drewna finansują całą działalność gospodarczą prowadzoną w lasach, a więc pozyskanie i zrywkę ściętego drewna, zakup i sadzenie sadzonek na miejsce drzew już wyciętych, jeżeli nie pojawiło się odnowienie naturalne (w miejsce jednego wyciętego drzewa sadzi się ok. 13 młodych), prace pielęgnacyjne w drzewostanach młodszych klas wieku, gdzie celem jest poprawienie jakości produkowanej masy drzewnej, zwiększenie biologicznej i statycznej odporności drzewostanu na działanie czynników abiotycznych oraz ogólne poprawienie stanu sanitarnego lasu. Znaczny procent kosztów działalności PGL LP stanowi budowa nowych dróg, utrzymanie już istniejących, budowa parkingów leśnych, obiektów turystycznych i edukacyjnych, jak również dofinansowywanie działalności Parków Narodowych i in.

Pracownicy Nadleśnictwa od zawsze wykonywali szacunki brakarskie z wielkim zaangażowaniem i z dbałością o wielkość i jakość lasu, mając świadomość o unikalnym położeniu i charakterystyce górskich drzewostanów, decydując się na wycięcie tylko takiej liczby drzew na ile pozwala roczny rozmiar użytkowania. Ilość wycinanego w m3 drewna jest zawsze niższa od corocznego przyrostu masy drzewnej na pniu, dlatego sumaryczna ilość drewna występująca w naszych lasach cały czas się zwiększa.

W praktyce wykonywanie szacunków można podzielić na trzy grupy:

  • w drzewostanach przedrębnych wykorzystuje się metodę „przez porównanie”, określenie ilości i jakości sortymentów wykonujemy na podstawie porównania drzewostanu planowanego do użytkowania z podobnym, gdzie prace już wykonano w przeszłości i znana jest uzyskana liczba struktura sortymentów – w terenie należy jedynie zaznaczyć drzewa planowane do pozyskania bez potrzeby pomiaru pierśnicy oraz wysokości;
  • w drzewostanach rębnych wykorzystuje się metodę posztuczną – oprócz zaznaczenia farbą każdego drzewa przeznaczonego do wycięcia, szacowanie dokonywane jest na podstawie pomiaru pierśnicy i określenia wysokości dla poszczególnych klas grubości - każde drzewo należy przypisać do poszczególnej klasy jakości;
  • w cięciach przygodnych stosowana jest jeszcze metoda masowa, gdzie określenie ilości i struktury sortymentów do pozyskania wykonuje się na podstawie oceny drzewostanu bez wykonywania pomiarów, tzn. na podstawie doświadczenia leśniczego.

Cały obszar lasu, gdzie planuje się pozyskanie drewna podczas szacunków jest lustrowany, wyznacza się trwale (najczęściej farbą w sprayu) granice wydzieleń oraz drzewa przeznaczone do wycięcia. W trakcie pracy musimy również rozważyć jakie drzewa zostaną pozostawione w formie biogrup i użytków ekologicznych oraz jakie gatunki objęte ochroną roślin występują na danej powierzchni i jak należy je zabezpieczyć. W tym czasie planuje się również sieć szlaków technologicznych (tzw. zrywkowych) dostosowanych do wielkości planowanych do użycia maszyn i rodzaju zrywki drewna w celu ochrony drzewostanu podczas wykonywanych prac. Wszystkie zebrane dane wprowadzane do programu „Brakarz” przez leśniczych są sprawdzane, monitorowane oraz akceptowane przez specjalistów w biurze Nadleśnictwa, którzy w późniejszym czasie są odpowiedzialni za poprawność wprowadzonych danych oraz stworzenie planu pozyskania i sprzedaży drewna.